Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Instytut Architektury Krajobrazu Nabór studentów na kierunek AK UP
          SPIS TREŚCI
1. Wstęp

2. Zakres i metodyka pracy

3. Przegląd literatury
   3.1. Pojecie turystyki
   3.2. Historia turystyki
   3.3. Turystyka w Polsce
   3.4. Atrakcyjność turystyczna
   3.5. Wpływ zasobów i walorów przyrodniczych na rozwój turystyki
   3.6. Rola i znaczenie krajobrazu dla turystyki
   3.7. Turystyka uzdrowiskowa

4. Charakterystyka Gminy Niemcza
   4.1. Ogólna charakterystyka
   4.2. Turystyka w gminie
         4.2.1. Baza komunikacyjna
         4.2.2. Baza noclegowa
         4.2.3. Baza gastronomiczna
         4.2.4. Inne usługi
   4.3. Walory krajoznawcze
         4.3.1. Niemcza – wartość historyczna
         4.3.2. Przerzeczyn Zdrój – zasoby lecznicze
         4.3.3. Wojsławice – Rajski Ogród
         4.3.4. Walory przyrodnicze i krajobrazowe miejscowości z założeniem pałacowo-parkowym

5. Charakterystyka walorów przyrodniczych
   5.1. Wzgórza Bielawsko-Niemczańskie
   5.2. Klimat
   5.3. Wody
   5.4. Gleby
   5.5. Cenne składniki flory
   5.6. Cenne składniki fauny
   5.7. Obiekty przyrodniczo cenne
   5.8. Pomniki przyrody
   5.9. Spis gatunków roślin chronionych na terenie gminy Niemcza
   5.10. Mapa walorów przyrodniczych

6. Charakterystyka walorów krajobrazowych
   6.1. Krajobraz Ziemi Niemczańskiej
   6.2. Analiza panoram
   6.3. Rysunki przedstawiające charakter krajobrazu Ziemi Niemczańskiej
   6.4. Mapa walorów krajobrazowych

7. Ocena walorów przyrodniczych i krajobrazowych

8. Funkcje turystyczne gminy

9. Rozwój zagospodarowania turystycznego gminy
   9.1. Propozycje

10. Koncepcje przebiegu ścieżek
   10.1. Koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej
   10.2. Ścieżki spacerowa ścieżek spacerowych

11. Podsumowanie i wnioski